Legionella

Om besmetting van personen met de Legionellabacterie te voorkomen, heeft de overheid voorwaarden gesteld aan leidingwater- en proceswaterinstallaties. Veel ondernemingen hebben al maatregelen getroffen om blootstelling te voorkomen, maar voldoen daarmee niet altijd aan de Arbowet of het Drinkwaterbesluit.

Legionella onderzoek
Onze adviseurs inventariseren de risico’s voor leiding- en proceswater, stellen beheersplannen op en verzorgen de (verplichte) monstername voor u. Desgewenst combineren wij het onderzoek met een helder advies om de bijbehorende risico’s tot een minimum te beperken.

Monstername én analyse van leiding- en proceswater vindt plaats conform NEN6265 en behoren tot de scope van accreditatie. Uitvoering van een eventuele serotypering legionella geschiedt volgens een eigen methode.

RPS analyse bv is erkend door de Raad voor Accreditatie als inspectie-instelling en testlaboratorium. Het laboratorium is geaccrediteerd tegen de norm EN ISO/IEC 17025, de inspectie-activiteit is geaccrediteerd tegen de norm NEN-EN-ISO/IEC 17020.

De analyses behorende tot de scope van accreditatie zijn geregistreerd onder nummer: L192. De scope van de inspectie-accreditatie is geregistreerd onder nummer: I143.

Beide scopes zijn beschikbaar via de website van de Raad voor Accreditatie.

Naast genoemde accreditaties is RPS analyse bv gecertificeerd voor de volgende normen:

  • ISO 9001
  • ISO 14001
  • CO2 bewust certificaat, niveau 3
  • VCA*
  • BRL 6010, Legionellapreventie-advisering

Kwaliteitsborging
De laboratoria van RPS werken volgens een kwaliteitssysteem dat uitgaat van de hoogste kwaliteitsnormen. Zij voldoen aan de criteria die zijn vastgelegd in NEN-EN-ISO/IEC 17025, NEN-EN-ISO/IEC 17020 en ISO 9001. Een overzicht van onze accreditaties vindt u ook terug op de site van de Raad voor Accreditatie onder registratienummers L192 en I143.

LEGIONELLA