Waterveiligheid

Een vernuftig stelsel van keringen, waterwegen en kunstwerken is onmisbaar in onze strijd tegen het water. Als partner van waterschappen, aannemers en Rijkswaterstaat geven wij dagelijks invulling aan regionale en landelijke projecten die Nederland veiliger maken tegen overstromingen.

Waterveiligheid

Duurzaam en innovatief
Bij het beheer van uw waterkeringen spelen efficiënt en kosteneffectief beheer een steeds dominantere rol. Uiteraard kiest u voor duurzame en innovatieve oplossingen bij de inrichting van uw infrastructuur. Maar de middelen om te investeren worden beperkter. Voor welke kwaliteitseisen gaat u? Wat besteedt u uit en waar legt u prioriteit?

Verantwoord beheer
Als het gaat om het optimaal managen van uw assets helpen wij u aan de juiste route. Daar waar de uitdagingen het grootst zijn, komt de infrastructurele kracht van onze adviseurs naar voren. U kunt bij ons terecht voor verantwoord ontwerp, beheer en onderhoud van uw waterkeringen. Het inwinnen en verwerken van geodata in slimme informatie- en beheersystemen vormt één van onze kernactiviteiten.

Integrale aanpak
Dagelijks zijn we betrokken bij het ontwerp van dijken, kades, vaarwegen en kunstwerken. Ook voeren we inspecties en toetsingen uit. In het publieke belang en vaak samen met aannemers. Een integrale oplossing? Graag! We schakelen snel door naar onze adviseurs van kabels en leidingen, landmeten, ecologie, landelijke inrichting of waterbodem.

Korte lijnen
Bij ons bent u verzekerd van compacte projectteams die zorgen voor korte lijnen in de communicatie. Opereren als verlengstuk van uw organisatie of op afstand? U krijgt één aanspreekpunt. Daarmee is een flexibele en persoonlijke aanpak gewaarborgd. Uiteraard mag u ervan uitgaan dat de techniek voor ons geen geheimen kent. We maken het verschil door goede communicatie en wisselwerking met de omgeving. Zo houdt u grip op de situatie.

Aandacht voor omgeving
Gedegen omgevingsmanagement ligt aan de basis van deze aanpak. Wij sturen erop aan direct vanaf de planvorming met uw (toekomstige) beheerder(s) en gebruikers in gesprek te gaan. Daarmee komen alle gebiedskennis, ervaringen en wensen samen. Zo voorkomt u niet alleen conflicten en oplopende uitvoeringskosten, maar bouwt u ook aan duurzame relaties.

Kennisdeling
Door kennisuitwisseling zijn wij altijd op de hoogte en betrokken bij de laatste ontwikkelingen. Als partner van Rijkswaterstaat zijn wij bijvoorbeeld aan de voorkant nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling en implementatie van het nieuwe toetsinstrument WBI. Ook hebben we deelgenomen in VNK2 en bij de kennisontwikkeling van de LTVRW2015.

In het westen van Nederland is het realiseren van projecten erg lastig. De grond is op veel plaatsen te weinig draagkrachtig om gebouwen en grote constructies zonder fundering te realiseren.

> Geotechniek

Wilt u uw werkproces efficiënter, eenduidiger en nauwkeuriger inrichten? Dan kunt u niet zonder de ondersteuning van geo-ict. Voorwaarde is wel dat uw geo-informatie actueel is. Op een eenduidige manier wordt ingewonnen en binnen de hele organisatie beschikbaar is. Onze specialisten weten hoe u dat het best kunt inrichten. Wij geven advies en ontwikkelen geo-applicaties voor al uw onderhoudsvraagstukken. Zo zet de geo-data u op het juiste spoor.

> Geo-ICT

In het kader van de zorgplicht moeten uw waterkeringen op orde zijn. Digispectie is dé tool voor het digitaal en uniform vastleggen van waargenomen schade aan waterkeringen. Onze specialisten ondersteunen u niet alleen bij het operationeel maken van de toepassing. Ook helpen we u bij het succesvol inbedden van Digispectie binnen uw organisatie.

> Digispectie

U wilt inspecties van uw waterkeringen toch ook zo effectief mogelijk uitvoeren op basis van de landelijke normen? Dus waar legt u de prioriteiten? En hoe zit het met het uitzetten van herstelmaatregelen? Wij ondersteunen u bij het organiseren van inspecties, de inzet van de juiste inspectie-apps en het optimaliseren van databeheer. Van reactief handelen naar proactief beschermen. Zo bent u verzekerd van een effectieve vertaalslag naar uw beheer en onderhoud.

> Inspectie waterkering

Gaat u een oever vervangen of aanleggen? Dan krijgt u te maken met verschillende belangen. Elke partij heeft immers zijn eigen wensen en veiligheidsmarge. Vaak blijven oplossingen uit. Als onafhankelijke partij ontleden we de belangen om ze vervolgens doeltreffend met elkaar te verbinden. Met de focus op het integraal oppakken van problemen en het realiseren van innovatieve constructies. Van omgevingsanalyse tot het functioneel ontwerp is uw oeverbeschermingsproject bij ons in goede handen.

> Oeverbescherming

Deadlines en verschillende belangen zorgen bij elke kadeverbetering voor nieuwe uitdagingen. Omvangrijke programma’s domineren de werkzaamheden. Hoe blijft u als waterschap of aannemer ‘in control’? Met een pragmatische aanpak helpen wij u bij het vlot en volgens planning realiseren van uw projecten. Zo werken wij voor u aan veilige en bereikbare kades. Binnen de gestelde projectkaders en gedragen door uw omgeving.

> Kade verbeteren

De nieuwe beoordelingsronde voor primaire keringen met het wettelijk beoordelingsinstrumentarium (WBI) vereist een andere waterveiligheidsbenadering. Is uw organisatie daarop ingericht? Beschikt u over voldoende kennis en capaciteit? Als mede ontwikkelaar van het WBI nemen wij u de voorbereiding, het beoordelen van de waterkeringen en de rapportage graag uit handen. Met gedegen kennisoverdracht en opleiding zorgen we er voor dat uw medewerkers betrokken worden én blijven in dit proces.

> Primaire waterkeringen beoordelen

Nederland kent veel civieltechnische kunstwerken, zoals kades. Een groot aantal daarvan is aan het einde van zijn technische levensduur. Beheerders staan voor de vraag: vervangen of versterken? Visueel inspecteren en beoordelen geeft inzicht, maar vergt een aanzienlijke investering in tijd en geld. Een onderwaterdrone biedt uitkomst. Geen kostbare duikteams. Wel snelle en betrouwbare resultaten.

> Remotely Operated Vehicle (ROV)

Grondonderzoek is onmisbaar voor veiligheidsanalyses voor dijkversterkingen. Het geeft inzicht in zwakke plekken en leidt tot een scherper ontwerp. RPS beschikt over een eigen grondmechanisch laboratorium en ervaren geotechnisch experts. Zo houden we geotechnisch onderzoek en advies in één hand. Daarmee is de controle op het proces gewaarborgd en beschikt u sneller over betrouwbare resultaten.

> Geotechnisch onderzoek

WATERVEILIGHEID